خریدار گرامی :
ضمن سپاس از اینکه شکایت خود را مطرح نمودید، اطمینان داشته باشید که در کمترین زمان ممکن به شکایت رسیدگی و نتیجه آن به استحضار خواهد رسید.

همچنین می توانید از طریق تماس با تلفن مستقیم مدیریت 09120290514 شکایت خود را اعلام نمایید.

مشتری گرامی

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺳﻌﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎي رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد دارد، از اﻳﻦ رو ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ، ﻣﺎ را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻳﺎري ﻓﺮﻣﺎﻳﻴد.

مشتری گرامی

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺳﻌﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎي رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد دارد، از اﻳﻦ رو ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ، ﻣﺎ را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻳﺎري ﻓﺮﻣﺎﻳﻴد.

مشتری گرامی

 ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﻓﺮم ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻰ و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﺟﻬﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮى ﺻﻮرت ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد و ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻣﯿﮕﺮدد